5 quy định về nhà ở sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021

Luật Đầu tư năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực…

12/07/2020