Bản đồ quy hoạch 1/500 là gì? Ý nghĩa các loại bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch 1/500 là gì? Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500……

03/07/2020